§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługa Newslettera SMS świadczona jest na podstawie Umowy.
 2. Regulamin Usługi Newslettera SMS określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania usługi Newslettera SMS, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.
 3. Świadczenie usługi następuje poprzez wysyłkę za pośrednictwem wiadomości SMS Newslettera i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Organizatora imiennych wiadomości typu newsletter zawierających informacje o:
  • Nowościach asortymentowych,
  • Promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych,
  • Życzenia świąteczne i noworoczne.
 4. Świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestników Usługi Newslettera SMS nie jest możliwe bez:
  • podania przez Uczestnika jego numeru telefonu – w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy 
 5. Korzystanie z usługi Newslettera SMS jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każdy Uczestnik, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi w sposób określony w §3 ust. 8 poniżej.
 6. Ze względu na opisany powyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy Organizator wskazuje, że podanie przez Uczestnika numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 7. Ze względu na opisany powyżej sposób świadczenia usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że jej wykonanie wymaga skorzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 2.

ZAMÓWIENIE USŁUGI NEWSLETTERA SMS

 1. Usługa Newslettera SMS świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.
 2. Zawarcie Umowy jest możliwe poprzez:
  •  zamówienie Usługi Newsletter SMS w Sklepie online na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: 
  •  zamówienie Usługi Newsletter SMS przy wypełnieniu formularza na stronie głównej:
 3. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt i powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
  • zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera SMS
  • podać numer telefonu w przeznaczonym do tego okienku lub stronie – w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
  • przepisać w przeznaczonym do tego miejscu otrzymany w procesie rejestracji kod aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania numeru telefonu do listy subskrybentów usługi Newsletter SMS (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera SMS w następujący sposób:
  • poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać na adres mailowy
   shop@nishove.pl
  • klikając odpowiedni link w okienku Newslettera
 5. Organizator w związku ze świadczeniem usługi typu Newsletter SMS wskazuje, że:
  • do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany numer telefonu wymagane jest posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego u operatora telefonii komórkowej świadczącego usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadanie przez Uczestnika telefonu komórkowego zdolnego do odbierania wiadomości tekstowych (SMS) oraz znajdowanie się przez Uczestnika w zasięgu sieci telefonii komórkowej ww. operatora,
  • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Organizatora następujących treści: (I) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów Teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usługi typu Newsletter; (II) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści wiadomości typu Newsletter w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Organizatora; back-up treści cyfrowych,
  • treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Uczestnika

§ 3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Newslettera SMS, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.