REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA”

1.    Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (dalej „Promocja”) prowadzonej pod nazwą „DARMOWA DOSTAWA”.
1.2. Organizatorem Promocji jest firma Magabi Sylwia Ciesielska siedzibą w Lubiczu Górnym 87-162, przy ul. Macieja Rataja 8/22 (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
1.3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Promocja obowiązuje stale do momentu jej odwołania przez Organizatora, przy spełnieniu określonych warunków.
1.5. Celem Promocji jest promocja marki i sklepu internetowego Nishove.

2.    Zasady Promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która jest lub chce zostać zarejestrowanym Klientem Sklepu internetowego Organizatora, prowadzonego pod adresem www.nishove.pl („Sklep”) oraz która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełni warunki Regulaminu.
2.2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy dokonać w Sklepie zakupu dowolnego produktu/produktów spośród oferty Sklepu (dalej „Zamówienie”) powyżej kwoty 300 złotych.
2.3. Promocja polega na przyznaniu każdemu uczestnikowi, który w Czasie trwania Promocji złoży Zamówienie (zgodnie z definicją z pkt 2.2. powyżej) prawa do darmowej wysyłki produktów zakupionych w ramach tego Zamówienia. Darmowa wysyłka obejmuje wysłanie produktów w ramach wybranej przez uczestnika formy dostawy (spośród form oferowanych przez Sklep) na podany przez uczestnika adres wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Wysyłka poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest objęta Promocją.
2.5. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w Sklepie.
2.6. Brak opłacania Zamówienia w terminie wymaganym przez regulamin Sklepu lub zaistnienie innych przesłanek powodujących anulowanie Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu powoduje brak możliwości skorzystania z Promocji.
2.7. Promocję można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora gdy funkcjonalność Sklepu zezwala na takie łączenie.
2.8. Z Promocji można skorzystać wielokrotnie.
2.9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu świadczenia w postaci darmowej dostawy, w tym wymiany świadczenia na ekwiwalent pieniężny.
3.0. Częściowy zwrot produktów z Zamówienia, obniżający kwotę całkowitą Zamówienia poniżej 300 złotych powoduje odebranie prawa do skorzystania z Promocji. W takiej sytuacji zwrot kosztów zostanie pomniejszony o najmniejszy możliwy koszt wysyłki.

3.    Postępowanie reklamacyjne

3.1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
3.2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres sklep@magabi.pl.
3.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji.
3.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

4.    Postanowienia końcowe

4.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
4.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nishove.pl.