1.    Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszym regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (dalej „Promocja”) prowadzonej pod nazwą „HEJNISHOVE”.
1.2. Organizatorem Promocji jest firma Magabi Sylwia Ciesielska siedzibą w Lubiczu Górnym 87-162, przy ul. Macieja Rataja 8/22 (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
1.3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Promocja obowiązuje stale do momentu jej odwołania przez Organizatora, przy spełnieniu określonych warunków.
1.5. Celem Promocji jest promocja marki i sklepu internetowego Nishove.

2.    Zasady Promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która jest lub chce zostać zarejestrowanym Klientem Sklepu internetowego Organizatora, prowadzonego pod adresem www.nishove.pl („Sklep”) oraz która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełni warunki Regulaminu.
2.2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy zapisać się do Newslettera SMS podając swój numer telefonu w przeznaczonym do tego okienku lub stronie. Regulamin dostępny TUTAJ.
2.3. Promocja polega na przyznaniu każdemu uczestnikowi drogą SMS unikalnego kodu upoważniającego do zniżki 25% na asortyment sklepu www.nishove.pl przy zamówieniu za minimum 150 złotych.
2.4. Kod zniżkowy jest jednorazowy oraz bezterminowy.
2.5. Produktami, których zakup objęty jest Promocją są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w Sklepie z wyłączeniem kategorii Pielęgnacja.
2.6. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, kodami rabatowymi lub ulgami udzielanymi przez Organizatora.
2.7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu świadczenia w postaci darmowej dostawy, w tym wymiany świadczenia na ekwiwalent pieniężny.

3.    Postępowanie reklamacyjne

3.1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
3.2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres shop@nishove.pl.
3.3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji.
3.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

4.    Postanowienia końcowe

4.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
4.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nishove.pl.