Magabi Sylwia Ciesielska

ul. Macieja Rataja 8/22, 87-162 Lubicz Górny

shop@nishove.pl
+48 668 766 838
NIP 8792683331
REGON 363896713

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności nie stanowi w pełni uniwersalnego dokumentu i wymaga dostosowania
w zależności od stosowanych przez Administratora narzędzi i rozwiązań, a także w zakresie
celów przetwarzania
I Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego w domenie www.nishove.pl (dalej: Serwis).
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest [nazwa i adres Administratora] (dalej:
Administrator).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
4. Zbierane przez Administratora dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
6 ust. 1 lit. a RODO);
d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

ul. Macieja Rataja 8/22, 87-162 Lubicz Górny
shop@nishove.pl

+48 668 766 838

NIP 8792683331
REGON 363896713

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
III. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności
z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż
3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
dokonano przed tym wycofaniem.
IV. Informacje o przetwarzaniu
1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
a. podmiotom powiązanym z Administratorem
b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne,
d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
f. kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
V. Prawa osób, których dane dotyczą
1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych
– usunięcia danych
– ograniczenia przetwarzania danych
– przenoszenia danych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
usprawiedliwionego interesu administratora
– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
do profilowania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
ograniczone.
2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
dostępny w Serwisie.